ماه: خرداد ۱۳۹۶

مقاله

مقاله”ملالِ عميق: گذران زمان همچون پس‌راندنِ ملالي که زمان را پيش مي‌راند”_مارتين هايدگر/ ترجمه: نادر فتوره چي   

توجه: متن حاضر، بخش کوتاهي از درس‌گفتارهاي مارتين هايدگر درباره‌ی مفهوم "ملال عميق" است که در کتاب "مفاهيم بنيادين متافيزيک"، بيش از 100 صفحه را به خود اختصاص داده است.…
read more
مقاله

صنعت فرهنگ سازی روشنگری به مثابه فریب توده‌ای_ماکس هورکهیمر_ تئودور آدرنو_ نویسنده:علیرضا کتابدار

●ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي، روﺷﻨﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮدهاي ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮك آدورﻧﻮ ﺑﺎ ﻫﻮرﮐﻬﺎﯾﻤﺮ در ﺳﺎل1944 ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ((ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي، روﺷﻨﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻮدهاي)) را ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در…
read more