فیلم های کالج شعر

در این بخش ویدیوهایی از شعرخوانی ها، سخنرانی ها، مباحث تئوریک و ... خواهیم داشت. هر روز ناادبیات را خواهیم دید