جنگ جهاني- طيبه شنبه‌زاده


در اشغال بوق شب
تخت موضوع موهای من است
که از تخت پایین بیا
نیستم
بیا
نیست بندرم روی هواست
با اسکله‌ی مست
قشمم
خرید کن
از اسکله بردارم
تلفنم صدای بوق
خطم اشغال جهانی جنگ
هم با تو کافی نیست
شب‌های انار اگر ‌کافی نیست
با موها بلندم کن از شب
به روزم بیا
کنار چشمه‌ی آبعلی
قرار بدن داریم
با بدن‌های بی‌قرار
اسکله را به جایی ببند
که دارد می‌رود از جزیره
پایین‌تر بیا
نیستم
در جنگ جهانی
تکه‌های درشت دست و
روده‌های منفجر
بی‌سیم سوخته در چشم سیاه
ارتباط را بگیر
به بندر بیا
اسکله‌ی معلق را بزنیم
سیم این جاست
آخر وزیدن بمب را بگیر
لب‌ها در جنگ
کافی‌اند
تا بوسه‌ها
از مرز بگذرند و
در سرد خانه بشکنند.


دیدگاه خود را ثبت کنید* وارد کردن ایمیل اجباری است.بدرستی ایمیل راوارد کنید.
* وارد کردن نام اجباری است.بدرستی نام راوارد کنید.
* وارد کردن متن اجباری است. متن دیدگاه راوارد کنید.