آنوشكا- مهدي نادري


در کنیسه تکیه داد به شنبه
نیل از ریملش رفت پایین
چشم‌هاش هیتلر داشت
بیا برگردیم آنوشکا!
تلموت می‌دود زیر انگشت‌هات
موسی هم که نداشت این تورات
کمی از من هنوز منتظر است
که سرزمین موعود را پشت در بگذاریم
و مانده‌ی اورشلیم را زیر تخت چال کنیم
کرده بودیم!
ابلیس مهربانی شده بودم لای پستان‌هاش
موسی نیامد با عصا
کنیسه را نیل برد


دیدگاه خود را ثبت کنید* وارد کردن ایمیل اجباری است.بدرستی ایمیل راوارد کنید.
* وارد کردن نام اجباری است.بدرستی نام راوارد کنید.
* وارد کردن متن اجباری است. متن دیدگاه راوارد کنید.