مجله فایل شعر

فایل شعر عنوان مجله‌ اینترنتی کالج شعر عبدالرضایی و تریبونی مکتوب برای ناادبیات امروز است که هر ماه منتشر مى شود

مجله فایل شعر 11 دانلود

مجله فایل شعر 11

مجله فایل شعر 11 در شهریور ماه 1396 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل شعر 10 دانلود

مجله فایل شعر 10

مجله فایل شعر 10 در مرداد ماه 1396 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل 9 دانلود

مجله فایل 9

مجله فایل شعر 9 در خرداد ماه 1396 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل 8 دانلود

مجله فایل 8

مجله فایل شعر 8 در اردیبهشت ماه 1396 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل 7 دانلود

مجله فایل 7

مجله فایل شعر 7 در اسفند ماه 1395 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل شعر 6 دانلود

مجله فایل شعر 6

مجله فایل شعر 6 در بهمن ماه 1395 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل شعر 5 دانلود

مجله فایل شعر 5

مجله فایل شعر 5 در دی ماه 1395 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل شعر 4 دانلود

مجله فایل شعر 4

مجله فایل شعر 4 در آذر ماه 1395 توسط نشر کالج منتشر شد

مجله فایل شعر 3 دانلود

مجله فایل شعر 3

شماره سوم مجله فایل شعر شامل بحث های تئوریک، شعر، نقد شعر، عکس شعر , و شعر دری

مجله فایل شعر2 دانلود

مجله فایل شعر2

شماره دوم مجله فایل شعر شامل بحث های تئوریک، شعر، نقد شعر، عکس شعر و ....

مجله فایل شعر 1 دانلود

مجله فایل شعر 1

شماره اول مجله فایل شعر شامل بحث های تئوریک، شعر، نقد شعر، عکس شعر